Všeobecné obchodní podmínky

Nákup zboží a služeb na našich internetových stránkách www.vzdy.cz můžou uskutečnit právnické i fyzické osoby s tím, že vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí následujícími obchodními podmínkami.

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

Je-li kupujícím spotřebitel (spotřebitel = osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

Objednávka
1. Kupující objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.vzdy.cz.  Takto vykonaná objednávka se považuje za závaznou a po jejím přijetí ze strany prodávajícího je tímto způsobem uzavřena smlouva distančním způsobem.

2. Při každé objednávce musí kupující uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo (e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, IČ DPH, název zboží, Zapnúť HTML Editorpopis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splní automaticky). Kupující je vyzván e-shopem prodávajícího k registracii, která mu následně umožní využívat služby a věrnostní programy e-shopu. Kupující může potvrzením souhlasit nebo kdykoliv odmítnout odesílání informací a newsletterů emailem. Tyto údaje budou v smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a nebudou poskytnuté třetí osobě (s výjímkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

3. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidovaná v systému prodávajícího a prodávající kupujícímu přijetí objednávky nejpozději ve lhůtě 24 hodin (v pracovních dnech) potvrdí za předpokladu, že plnění objednávky lze realizovat. . Prodávající ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí kupujícímu možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro  prodávajícího i kupujícího závazná a tím vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

4. Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího s kupujícímu, t.j v den, kdy se ověřuje objednávka u kupujícího. Objednávku je možné platně stornovat pouze písemnou formou (e-mailem). Potvrzení o přijetí stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu také pouze písemnou formou (e-mailem). Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelného dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

Dodací lhůty
1. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámený kupujícímu při ověřování objednávky.

2. Obecně platí, že pokud je zboží skladem, je termín dodávky nebo odběru zboží od 2 do 3 pracovních dní ode dne ověření objednávky. V případě, že zboží není  skladem, oznámí operátor kupujícímu předpokládaný termín dodání. Po potvrzení souhlasu termínu od kupujícího platí dodací lhůta k dohodnutému termínu.  

Cena, platební podmínky a přepravné
1. Cena výrobku je stanovená ceníkem prodávajícího, přičemž cena je zobrazená v katalogu výrobku na internetových stránkách e-shopu. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předcházejícího upozornění. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod.  V případě akcí zpravidla platí, že slevy se nedají sčítat. Pro každou jednotlivou objednávku je platná kupní cena, která byla uvedena v ceníku prodávajícího v okamžiku odeslání objednávky kupujícího

2. Kupující uhradí platbu některým z následujících způsobů platby: v hotovosti, platební kartou při převzetí zboží od kurýra, platební kartou při objednávaní zboží, dobírkou, převodem/vkladem na účet prodávajícího.

3. Před převzetím výrobku je kupující povinen zaplatit kupní cenu výrobku + dopravné, které zahrnují případné náklady na dobírku.

4. Způsob dopravy si volí kupující přes formulář objednávky na e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Kupující si může zvolit  některý z následujících způsobů dopravy:
a) osobně, vlastní dopravou
b) kurýrem (zasilatelskou službou DPD) – cena je stanovená na stránkách e-shopu v sekci Informace / Doprava
c) ve smluvním odběrném místě eshopu
5. Výše nákladů na dopravu bude vždy oznámená kupujícímu před odesláním objednávky.

Přebírání zboží
1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce, v případě požadavky na osobní odběr, osobně v provozovně společnosti DSI Czech s.r.o., Pernerova 35a, Praha 8

2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinný zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozená a zničená, spotřebitel je povinný odmítnut převzetí zásilky, ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptované.

3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinný produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byli za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněný požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

5. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem anebo jeho zmocněncem.

Odstoupení od smlouvy
1. Kupující, který je spotřebitelem, tj. který neuzavírá smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží za podmínek uvedených v Poučení o právu na odstoupení od smlouvy.
2. Kupující může k odstoupení od smlouvy za podmínek uvedených v Poučení o právu na odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.
3. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo její části jestliže:
a) výrobek se nevyrábí nebo se přestal vyrábět;
b) změnila se cena, za kterou výrobek prodává jeho dodavatel (distributor);
c) vystavená cena výrobku byla chybná;
d) kupující se v minulosti v obchodním kontaktu s prodávajícím nechoval v souladu s pravidly poctivého obchodního styku, nebo jednal tak, že porušil svůj závazek vůči prodávajícímu nebo způsobil nebo chtěl způsobit prodávajícímu škodu;
e) v případě uvedeném v odstavci 1. Závěrečných ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a kupujícím o osobním převzetí zboží.

Práva kupujícího z vadného plnění a servis
1. Je-li kupující spotřebitelem, tj. neuzavírá smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. V případě, byla-li v katalogu, na webových stránkách eshopu, v záručním listu přiloženém k výrobku, na prodávané věci, na obalu určeném pro český trh, v návodu připojeném k věci anebo v reklamě, formou sdělení v českém jazyce určeného pro spotřebitele v České republice uvedena doba, po kterou lze věc použít (dále jen „záruční doba“), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
2. Práva kupujícího a povinnosti prodávajícího při reklamaci vady, která se vyskytla na výrobku zakoupeném spotřebitelem v době 24 měsíců od jeho převzetí, nebo v záruční době, jsou popsána v poučení Práva kupujícího z vadného plnění a servis. Specifické záruční a servisní podmínky jsou uvedené v příslušných záručních listech, které kupující obdržel při koupi vybraných výrobků.
3. V případe uplatňování reklamace se doporučuje kupujícímu telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný výrobek vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací prodávající doporučí kupující další postup při vyřizování reklamace.
4. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zásady ochrany osobních údajů

1. Nákupem na internetovém obchodu Vždy.cz dáváte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu adresních a identifikačních údajů (vč. emailové adresy) za účelem obchodních a marketingových účelů provozovateli internetového obchodu Vždy.cz, společnosti DSI Czech s.r.o. (včetně zasílání obchodních sdělení), a to na dobu do odvolání tohoto souhlasu.
2. Registrační číslo DSI Czech s.r.o. u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00055071.

Závěrečná ustanovení
1. Prodávající má právo podle charakteru objednaných výrobků vyzvat kupujícího k osobní prohlídce a osobnímu odběru výrobku (vztahuje se hlavně na finančně náročnější výrobky, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude kupující kontaktovaný a bude s ním dohodnutý další postup. Pokud kupující už uhradil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět, pokud kupující s prodávajícím na postupu ohledně převzetí zboží nedohodnou.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceníku. V případě, že předmětem objednávky bylo zboží, které neměl prodávající aktuálně k dispozici a nebyla dostupná informace o jeho ceně v době dodání, a po obstarání informace o ceně zboží v době dodání kupující nesouhlasí s cenou, za kterou je takové zboží prodávajícím nabízeno, má kupující právo od smlouvy odstoupit.

3. Kupující prohlašuje, že před vyplněním nebo odesláním objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a s poučením Práva kupujícího z vadného plnění a servis a že s nimi souhlasí.  Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé  jiným způsobem.

4.  Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly formulované a přijaté v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že bude shledáno příslušným orgánem veřejné moci České republiky některé ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to celkem nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím nejsou nijak dotčena.
5. Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2014.

Starší všeobecné podmínky podle legislativy do 31.12.2013

Nakupování zboží na našich internetových stránkách můžou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Objednávka
1. Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.vzdy.cz.  Takto vykonaná objednávka se považuje za závaznou a je chápaná jako smlouva uzavřená na dálku.

2. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo (e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, IČ DPH, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splní automaticky). Spotřebitel je vyzván e-shopem prodávajícího k registracii, která mu následně umožní využívat služby a věrnostní programy e-shopu. Spotřebitel může potvrzením souhlasit nebo kdykoliv odmítnout odesílání informací a newsletterů emailem. Tyto údaje budou v smyslu zákona o ochraně osobních údajů zákon č. 101/2000 Sb.,použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuté třetí osobě (s výjímkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

3. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidovaná v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 24 hodin (pracovní dni) se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem. Ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná.

4. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, t.j v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (e-mailem). Potvrzení o stornování oznámí prodávající spotřebiteli také pouze písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelného dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vybavování objednávky.

Dodací lhůty
1. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámený spotřebiteli při ověřování objednávky.

2. Ve všeobecnosti, pokud je zboží skladem, je termín dodávky nebo odběru zboží od 2 do 3 pracovních dní ode dne ověření objednávky. V případě, že zboží není  skladem, oznámí operátor spotřebiteli předpokládaný termín dodání. Po potvrzení souhlasu termínu od spotřebitele platí objednávka k dohodnutému termínu.  

Cena, platební podmínky a přepravné
1. Cena produktu je stanovená ceníkem prodávajícího, přičemž cena je zpravidla zobrazená při výrobku na e-shope. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předcházejícího upozornění. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod. .  V případě akcií zpravidla platí, že slevy se nedají sčítat. Platná cena produktu bude vždy oznámená při ověřování objednávky.

2. Spotřebitel uhradí platbu v hotovosti, platební kartou při převzetí zboží od kurýra, platební kartou při objednávaní zboží, dobírkou, převodem/vkladem na účet prodávajícího.

3. Při odevzdávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + dopravné, které zahrnují případné náklady na dobírku.

4. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky na e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:
a) osobně, vlastní dopravou
b) kurýrem (zasilatelskou službou DPD) – cena je stanovená na stránkách e-shopu v sekci Informace / Doprava

5. Výška nákladů na dopravu bude vždy oznámená spotřebiteli při ověřování objednávky.

Přebírání zboží
1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce, v případě požadavky na osobní odběr, osobně v provozovně společnosti DSI Czech s.r.o., Pernerova 35a, Praha 8

2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinný zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozená a zničená, spotřebitel je povinný odmítnut převzetí zásilky, ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptované.

3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinný produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byli za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněný požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

5. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem anebo jeho zmocněncem.

Odstoupení od smlouvy
1. Spotřebitel je oprávněný stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, t.j. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku je možné stornovat pouze písemnou formou (e-mailem).

2. Spotřebitel je oprávněný bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být uskutečněné písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě dodané osobně, nebo zmocněnou osobou spolu s produktem do sídla prodávajícího DSI Czech s.ro., Pernerova 35a, Praha 8, na náklady a zodpovědnost spotřebitele. Osobní vrácení zboží je požadované z důvodu nezbytné kontroly obsahu balení a případného používání zboží.Náklady na vrácení produktu hradí spotřebitel. Produkt nesmí byt poškozený, používaný/ použitý, musí byt v původním, nepoškozeném obale a spolu s kompletním produktem včetně příslušenství  musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod na obsluhu, záruční list, doklad o nabytí a pod.),které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsaná spotřebitelem.  Produkt se nevrací na dobírku.Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací se zpět.

3. Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět a do 30 dní ode dne odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo za službu nebo zálohu, který spotřebitel uhradil za produkt nebo službu vrátí spotřebiteli napřed dohodnutým způsobem zpět.

4. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřenou na dálku zejména v následujících případech:
a) pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty na odstoupení od smlouvy
b) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí od pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit.
c) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který vzhledem na jeho vlastnosti nelze vrátit.

5. V případě akceptování požadavků spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 7 pracovních dní, má prodávající právo požadovat úhradu vzniknutých nákladů a smluvní pokutu ve výšce do 50% z fakturované (vystavené) peněžní částky.

6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část jestliže:
a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět
b) změnila se cena dodavatele produktu
c) vystavená cena produktu byla chybná
d) prodávající má podezření, nebo zkušenost, že spotřebitel zneužil nebo bude chtít zneužít právo vrácení zboží a tak způsobit prodávajícímu škodu.

Záruka a servis
1. Konkrétně záruční a servisní podmínky jsou uvedené v příslušných záručních listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupi produktu.
2. Ve všeobecnosti, pokud v záručních listech není je uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovená na minimálně 24 měsíců  nebo shora ohraničená datem spotřeby produktu. Spotřebitelem je osoba, která při uzavíraní a plnění spotřebitelské smlouvy nekoná v rámci předmětu svoji obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné jen produkt zakoupený a zaplacený u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinný doručit (pokud to charakter produktu umožňuje – zastavěný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozený, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním liste.

3. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebitelovi montáž vykonávala, nebo  byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou též vyňaté chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením. Ze záruky jsou vyňaté i sluchátka z hygienických důvodů, díla (noviny, časopisy,…) software (mapy na CD, SD…)

4. V případe uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebitelovi další postup při vybavovaní reklamace.

Závěrečné ustanovení
1. Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktovaný a bude s ním dohodnutý další postup. Pokud spotřebitel už uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedená zpět, pokud se nedohodnou jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

3. Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.  Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající nezodpovídá spotřebitelovi za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniknuté jiným způsobem. 

  Tyto všeobecní obchodní podmínky byli formulované a ustanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodných vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokážou kompetentním orgánem České republiky některé ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to celkem nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbývající části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčena.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.¨


4. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku – telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tyto Obchodní podmínky vstupují do platnosti 15. 9. 2012.